Regulamin

 •                                  12. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY W REGULAMINIE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
   

 • 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   

1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego oraz przesyłając informację o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną Klientom posiadającym Konto klienta na co najmniej 7 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 

4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 

5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 • 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Klienta danych do logowania na Koncie klienta osobie trzeciej.
 • 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w §3 ust. 1 pkt. b -c w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@falconkydex.pl z dopiskiem REKLAMACJA lub w 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@falconkydex.pl .
 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 

4. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
 • 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 

3. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.
 

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 

10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • 6. METODY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Santander Bank o numerze: 18 1090 2239 0000 0001 4872 0107

b) przelew online za pośrednictwem serwisu Przelewy24

c) gotówką z chwilą odbioru Towaru
 

2. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 

3. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu tradycyjnego lub przelewu online, realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub otrzymania informacji od serwisu Przelewy24 o poprawnym dokonaniu płatności. W przypadku wyboru płatności gotówką z chwilą odebrania Towaru Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 

4. Klient oświadcza, iż akceptuje wystawienie i przesłanie oryginału faktury bez podpisu Klienta, w formie elektronicznej w formacie PDF na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur .

 • 7 RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 

2. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 

3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do poprawienia wad technicznych nawet po upływie terminu gwarancyjnego.
 

5. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@falconkydex.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
 

6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres ul. Mickiewicza 18/1 47-100 Strzelce Opolskie.
 

7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 

8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.
 
 • 5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 • 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.
   

 • 2. Czas realizacji zamówienia wynosi powyżej 40 dni roboczych (uzależnione od ilości zamówień, ewentualnych awarii sprzętowych i innych niezależnych od sprzedawcy zdarzeń losowych patrz pkt 2 Pomoc). Na czas realizacji zamówienia składa się czas wykonania ręcznego kabury i przygotowania zamówienia. Czas dostawy zewnętrznego akcesorium znajdującego się na stronie internetowej, uzależniony jest od czasu w jakim zostanie mi ten produkt dostarczony bezpośrednio od producenta. Zastrzegam, że w razie kupienia kabury spoza listy dostępnych na głównym ekranie czas może się wydłużyć (wynika to z czasu potrzebnego na zaprojektowanie, wyfrezowanie formy i czasu na ewentualne poprawki). W przypadku czasowego zawieszenia działalności, realizacja zleceń wydłuża się do 60 dni roboczych.
   

 • 3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
   

 • 4. Dostawa Towaru odbywa się poprzez paczkomat InPost, lub inna forma po uprzednim uzgodnieniu z klientem.
   

 • 5. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście pod adresem ul. Mickiewicza 18/1 47-100 Strzelce Opolskie, po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o osobistym odbiorze zamówienia (telefonicznie 660 162 123, bądź drogą elektroniczną).
   

 • 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

 
 
 • 4. UMOWA SPRZEDAŻY

 • 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu, w szczególności rodzaju produktu lub jego kolor itd.. Po dokonaniu wyboru Towaru, Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Klient może złożyć zamówienie również drogą elektroniczną na adres kontakt@falconkydex.pl lub zlecenia@falconkydex.pl .
   

 • 2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
   

 • 3. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy), pouczenie o prawie do odstąpienia do umowy oraz wzór odstąpienia od umowy.
 • 3. USŁUGI I OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
   

 • 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
  a) umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,
  b) umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,
  c) przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

   

 • 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłanie wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci "Newslettera” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
   

 • 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,c) dostęp do poczty elektronicznej.

   

 • 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
   

 • 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
   

 • 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
   

 • 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
   

 • 5. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Towar w postaci kabur oraz akcesorium do nich przeznaczonych jest produkowany ręcznie w Polsce. Każdy towar zostały w sposób legalny wprowadzony na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
   

 • 6. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek, cła oraz inne składniki.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Falconkydex.pl
 

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://falconkydex.pll (dalej "Sklep") prowadzony jest przez FALCON KYDEX GRZEGORZ MAREK, ul. Mickiewicza 18/1 47-100 Strzelce Opolskie. NIP: 7561206317, REGON: 383104257.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 


1.  DEFINICJE

 • 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://falconkydex.pl

 • 2. Sprzedawca – FALCON KYDEX GRZEGORZ MAREK, ul. Mickiewicza 18/1 47-100 Strzelce Opolskie. NIP: 7561206317, REGON: 383104257

 • 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

 • 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

 • 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

 • 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

 • 10. Formularz rejestracji – do korzystania ze sklepu nie jest wymagana rejestracja.

FALCON KYDEX

Postaw KAWKĘ

Postaw KAWKĘ

OBSERWUJ

Falcon Kydex © 2016 - 2024

OPOLSKA PRACOWNIA
KABUR 

+48 660 162 123  (od godz. 17:00)       Formularz Kontaktowy